خدمات رادیولوژی و سونوگرافی

کمتر بودن اشعه دریافتی در مقایسه با دستگاه های قدیمی تر مناسب برای تمامی افراد بویژه اطفال .