تصاویر کلینیک کوشا

icon-photo-line

کادر مجرب و با تجربه به همراه محیطی آرام و دلنشین

line

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/radiology-kooshaclinic-3.jpg

fadeIn

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/radiology-kooshaclinic-2.jpg

fadeIn

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/radiology-kooshaclinic-1.jpg

fadeIn

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/sonography-kooshaclinic-1.jpg

480

480

fadeIn

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/sonography-kooshaclinic-3.jpg

480

480

fadeIn

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/sonography-kooshaclinic-2.jpg

480

480

fadeIn

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/sonography-kooshaclinic-2.jpg

480

480

fadeIn

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/sonography-kooshaclinic-2.jpg

480

480

fadeIn

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/sonography-kooshaclinic-2.jpg

480

480

fadeIn

http://kooshaclinic.ir/wp-content/uploads/2016/09/sonography-kooshaclinic-2.jpg

480

480

fadeIn

سیستم نوبت دهی 24 ساعته !

icon-back-in-time

شما در طول 24 ساعت می توانید برای دریافت نوبت اقدام کنید ، کافیست تلفن بردارید و با ما تماس بگیرید .

icon

icon-call

شماره تماس

02165505966-77

2